Programa do Congresso

XIV Congresso Ecuménico Internacional de espiritualidade ortodoxa
NICOLAU CABASILAS E A DIVINA LITURGIA - Ο Νικόλαος Καβάσιλας καί η θεία λειτουργία
AS MISSÕES DA IGREJA RUSSA - Миссия Русской Православной Церкви
Mosteiro de Bose, 14 - 20 de Setembro de 2006
em colaboração com as Igrejas Ortodoxas

PROGRAMA DO CONGRESSO

O programa do congresso encontra-se disponível nos seguintes formatos e línguas:

pdfProgramma del convegno 2006 italiano-francese 129.44 Kb

pdfProgramma del convegno 2006 greco-russo-inglese 164.57 Kb

pdfInformazioni 44.34 Kb

SECÇÃO BIZANTINA

Nicola Cabasilas e la divina liturgia

NICOLA CABASILAS E LA DIVINA LITURGIA
Ο Νικόλαος Καβάσιλας καί η θεία λειτουργία


 
 
 
 
 
 

 

_______________________
Quinta-feira 14 de Setembro

Cabasilas e a sua obra
Ο Καβάσιλας καί τό έργο του
Cabasilas and his opus

 

9h00

 • Discurso de abertura
  Enzo Bianchi, prior de Bose
  Έναρξη Συνεδρίου
  Introductory Remarks
 • Nicolau Cabasilas e o seu tempo
  Marie-Hélène Congourdeau, Paris
  Ο Νικόλαος Καβάσιλας καί η εποχή του
  Nicholas Cabasilas and his era
 • A influência de Cabasilas em Oriente e Ocidente
  Carmelo G. Conticello, Paris
  Η επίδραση του Καβάσιλα στόν ανατολικό
  καί δυτικό κόσµο
  Cabasilas’ influence in the East and West

16h00

 • Cabasilas e a sua obra
  Job Getcha, Paris
  Ο Καβάσιλας καί τό έργο του
  Cabasilas and his opus
 • Os sacramentos da Igreja como fundamento da vida espiritual em Cristo
  Chrysostomos Savvatos, Atenas
  Τά µυστήρια της εκκλησίας ως θεµέλιο της πνευµατικής εν Χριστώ ζωής
  The Church’s sacraments: foundation of spiritual life in Christ
 • Eucaristia, divina economia e Igreja. Os princípios hermenéuticos de Cabasilas no seu Comentário à divina liturgia
  Stavros Yangazoglou, Atenas
  Ευχαριστία, θεία οικονοµία καί εκκλησία. Ερµηνευτικές αρχές τού Καβάσιλα στήν Ερµηνεία τής θείας λειτουργίας
  The Eucharist, the Church and the divine economy: Cabasilas’ hermeneutic principles in his Commentary on the Divine Liturgy

 

_______________________
Sexta-feira 15 de Setembro

Eucaristia e Igreja
Η ευχαριστία ος εκκλησία. Μία ευαίσθητη ταυτότητα
The Eucharist and the Church

 
9h00
 • A Eucaristia como Igreja: uma identificação delicada
  Pavlos Koumarianos, Atenas
  Η ευχαριστία ος εκκλησία. Μία ευαίσθητη ταυτότητα
  The Eucharist as Church: a delicate identification
 • Sagrada Escritura e simbologia litúrgica. Função e uso dos textos bíblicos no Comentário de Cabasilas
  Assad E. Kattan, Münster
  Η Αγία Γραφή καί ο λειτουργικός συµβολισµός.Υπηρεσία καί χρήση τών βιβλικών κειµένων στήν Ερµηνεία τού Καβάσιλα
  Holy Scripture and liturgical symbolism: the function and use of biblical texts in Cabasilas’ Commentary
 • A participação na eucaristia segundo Cabasilas
  arch. Ghrysostomos (Papathanasiou), Atenas
  Η συµµετοχή στήν ευχαριστία κατά Νικόλαου Καβάσιλα
  Nicholas Cabasilas on participation in the Eucharist
16h00
 • Eucaristia e Igreja
  Hervé Legrand, Paris
  Ευχαριστία καί εκκλησία
  The Eucharist and the Church
 • Liturgia e mistagogia: a divina liturgia como representação da divina economia
  Hugh Wybrew, Oxford
  Λειτουργία καί µυσταγωγία. Η θεία λειτουργία ως προβολή τής θείας οικονοµίας
  Liturgy and mystagogy: the Divine Liturgy as a representation of the divine economy


_______________________

Sábado 16 de Setembro

A divina liturgia hoje
Η θεία λειτουργία σήµερα
The Divine Liturgy today

 

9h00

 • O sacramento do convite. Eucaristia e missão na visão litúrgica de Cabasilas
  Athanasios N. Papathanasiou, Atenas
  Τό µυστήριο τής πρόσκλησης. Ευχαριστία καί ιεραποστολή στήν λειτουργικήν οπτική τού Καβάσιλα
  The sacrament of the invitation: Eucharist and mission in Cabasilas’ liturgical vision
 • O renovamento litúrgico da Igreja da Grécia hoje
  Petros Vassiliadis, Tessalónica
  Η λειτουργική ανανέωση τής εκκλησίας τής Ελλάδος σήµερα
  Liturgical renewal in the Church of Greece today
 • A divina liturgia: uma resposta ao sofrimento do homem contemporâneo
  + Ioannis Thermopylon, Atenas
  Η θεία λειτουργία. Απάντησις εις τήν αγωνίαν τού συγχρόνου ανθρώπου
  The Divine Liturgy: a response to the suffering of contemporary humanity

 

SECÇÃO RUSSA

Le missioni della Chiesa ortodossa russa

AS MISSÕES DA IGREJA ORTODOXA RUSSA
Миссия Русской Православной Церкви

 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________
Segunda-feira 18 de Setembro

Igreja russa e missão
Русская православная миссия
L’Église russe et la mission

 

9h00

 • Discurso de abertura
  Enzo Bianchi, Prior de Bose
  Вступительное слово
  Discours d’ouverture
 • A missão da Igreja ortodoxa russa mo mundo contemporâneo
  + Ioann Popov, Belgorod
  Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви в современном мире
  L’œuvre missionnaire de l’Église orthodoxe russe dans le monde contemporain
 • Nota sobre missão ortodoxa e história russa (séc. XIV- XIX)
  Gelian M. Prochorov
  Заметки о русском миссионерстве веков XIV- XIX
  Remarques sur la mission orthodoxe et l’histoire russe (XIVe-XIXe siècles)
 • Anúncio do Evangelho e vida monástica hoje
  Hlib Dynya, Kiev
  Проповедь Евангелия и монашеская жизнь
  L’annonce de l’Évangile dans la vie monastique aujourd’hui

16h00

 • Santo Estêvão de Perm’ e a missão entre os Zirianos. Questões históricas e hagiográficas
  Tatiana R. Rudi, São Pietroburgo
  свят. Стефан Пермский и миссия среди зырян. Исторический и агиографический аспекты
  Saint Étienne de Perm’ et la mission parmi les Ziriens. Aspects historiques et hagiographiques
 • As missões entre os Lapões. São Trifão de Pecenga, São Feodorit de Kola e os seus discípulos
  Mitrofan Badanin, Murmansk
  Миссия среди лопарей. Трифон Печенгский, Феодорит Кольский и их ученики
  Les missions chez les Lappons. Saint Triphon de Petchenga, Saint Théodorite de Kola et leurs disciples
 • São Germano de Alaska e as missões na América do Norte
  Michael Oleksa, Anchorage
  Герман Аляскинский и миссия в Северной Америке
  Saint Germain d’Alaska et la mission en Amérique du Nord

 

_______________________
Terça-feira 19 de Setembro

Santos missionários e encontro de povos
Святые миссионеры на встречу народов
Saints missionnaires à la rencontre des peuples

 
9h00
 • Missões da Igreja e Estado moderno em Rússia
  Evegenij Anisimov, São Pietroburgo
  Церковная миссия и петровское государство
  La mission de l’Église et l’État moderne en Russie
 • Um modelo de inculturação: São Makarij Glucharev
  Andrej B. Efimov, Moscovo
  Пример инкультурации: Макарий (Глухарев)
  Un modèle d’inculturation: Saint Macaire Gloukharev
 • Nikolaj Leskov e o espírito missionário
  Nina Kauchtschischwili, Bérgamo
  Н. С. Лесков и дух мисстонерства: слово человеческое и Слово Божие
  Nicolas Leskov et l’esprit missionnaire
 • Ortodoxia e cultura japonesa. São Nikolaj Kasatkin
  Boris Kuvšinskij, Moscovo
  Православие и японская культура: миссионерское служение в трудах свят. Николая (Касаткина)
  L’orthodoxie et la culture japonaise. Saint Nicolas Kasatkin

16h00

 • A actividade missionária da Igreja russa de Innokentij Veniaminov ao Concílio de Moscovo (1917-1918)
  Sergej L. Firsov, São Pietroburgo
  миссионерская деятельность Русской Церкви от свят. Иннокентия до Собора 1917-1918 гг.
  L’activité missionnaire de l’Église russe d’Innocent Veniaminov au Concile de Moscou (1917-1918)
 • As missões do arquimandrita Spiridon
  Simona Merlo, Bolonha
  ”Из виденного и пережитого”. Внутренная миссия архимандрита Спиридона
  Les missions de l’archimandrite Spyridon
 • As missões na época das perseguições
  Aleksandr A. Kraveckij, Mosca
  Миссия в эпоху гонений
  La mission à l’époque des persécutions

 

_______________________
Quarta-feira 20 de Setembro

Igreja e missão hoje
Церковь и миссия сегодия
L’Église et
la mission aujoud’hui

9h00

 • O problema da missão na emigração russa
  Nikita Struve, Paris
  Проблема миссионерства в русской емиграции
  Le problème de la mission dans l’émigration russe
 • Anúncio do Evangelho e vida na Igreja
  Georgij Ko?etkov, Moscovo
  Проблемы проповеди eвангелия и современной церковной жизни
  L’annonce de l’Évangile et la vie en Église
 • Viver com Deus e testemunhar a Sua presença
  Emmanuel Clapsis, Boston
  Жить с Богом и свидетельствовать Его присутствие
  Vivre avec Dieu et témoigner de sa présence

PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTAR ARQUIVO EM LÍNGUA ITALIANA